شیوع سالمند آزاری و عوامل مرتبط با آن: مطالعه ای مبتنی بر جمعیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCE01_045

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: سالمند آزاری معضلی بزرگ است که ابعاد جسمی، جنسی، روانی، مالی و جامعه شناختی متعددی دارد. چنین معضلی می تواندمنجر به بیماری های جسمی مانند آسیب های بدنی و شکستگی های متعدد در سالمندان و همچنین اختلالات روانشناختی مانند اضطرابو افسردگی شود. بنابراین آگاهی و شناخت به موقع چنین مشکلی می تواند گامی در جهت برنامه ریزی هر چه بهتر در ارتقای ابعاد مختلفزندگی سالمندان باشد. با این اوصاف هدف از این مطالعه تعیین شیوع و عوامل مرتبط با سالمند آزاری در شهرستان شاهرود، بود.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۶۰ سالمند ایرانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود به روش نمونه گیریخوشه ای انجام شد. معیارهای ورود به پژوهش شامل سن بالای ۶۰ سال و سلامت روانی و شناختی و معیارهای خروج شامل بیماری شدیدجسمی و روانشناختی ایجادکننده اختلال در روند تکمیل پرسشنامه بود. داده های مربوط به سوء استفاده و سالمند آزاری با استفاده از ابزاراستاندارد غربالگری آسیب پذیری در برابر سوء استفاده ( Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS) ( جمع آوری و بااستفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش مشخص کرد که شیوع سالمند آزاری در افراد مورد بررسی ۶ / ۳۸ درصد بود. زندگی با همسر و فرزندان( ۲۰ / ۰ = OR ) و زندگی با همسر ۴۳ / ۰ = OR در مقایسه با زندگی به تنهایی در مدل رگرسیون با خطر کمتر آزار سالمندان همراه بود.نتیجه گیری: تعداد قابل توجهی از سالمندان ایرانی در معرض سوء استفاده و آزار قرار دارند و سیستم های مراقبت بهداشتی باید اقداماتیرا برای کاهش آن انجام دهند. در خصوص این مشکل اجتماعی، پیشنهاد می شود که افراد مسن تا حد امکان در جمع خانواده زندگی کنندو به ویژه شرایط ازدواج برای سالمندانی که همسر خود را از دست داده اند فراهم گردد و همچنین زمینه مقابله با پدیده مذکور از طریقآموزش همگانی و برنامه ریزی سازمان های ذی صلاح فراهم شود.

نویسندگان

حسین ابراهیمی

استاد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

سعیده متحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

احمد خسروی

دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

سیدمحمد میرحسینی

مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

محبوبه خواجه

استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران