اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد راه حل محور بر ترس زایمان طبیعی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WFHNC02_146

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

حفظ سلامت فیزیکی و روانی مادران نقش به سزایی در سلامت خانواده و جامعه دارد. ترس از زایمانطبیعی و به طبع آن افزایش سزارین اثرات منفی بر زنان باردار دارد. این مطالعه با هدف اثربخشیمشاوره مامایی با رویکرد راه حل محور بر ترس زایمان طبیعی اجرا شد. این کارآزمایی بالینیدر سال ۱۳۹۵ بر روی ۶۰ خانم باردار در هفته ۲۲ تا۳۰ با ترس از زایمان طبیعی اجرا شد. افراد بهصورت تصادفی در دو گروه مداخله (مشاوره راه حل محور در ۶ جلسه) و گروه کنترل (مراقبت روتین)قرار گرفتند. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک. مامایی. ترجیح زایمانو پرسشنامه تجربه و انتظار زایمان (W-DEQ) تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، کااسکوئر و میانگین و انحراف معیار در دو گروه مقایسه شد. سطح معنا داری p>۰/۰۵درنظر گرفته شد. میانگین و انحراف معیار ترس از زایمان قبل از مداخله در دو گروه اختلاف آمارینداشت (p=۰/۸۱)، اما بعد از مداخله ترس از زایمان به صورت معناداری در گروه مداخله کمتر ازگروه کنترل بود (میانگین و انحراف معیار به ترتیب در گروه کنترل ۷۸/۶۸، ۵۱/۲۹ و مداخله ۶۲/۴۰،۱۱/۱۱) (p<۰/۰۰۱). همچنین ترجیح و انتخاب زایمان طبیعی به صورت معناداری در گروه مداخلهافزایش یافت (p=۰/۱۳). مشاوره راه حل محور در طی بارداری شیوه ای ساده و موثر برای کاهشترس زنان باردار و افزایش ترجیح زایمان طبیعی می باشد.

کلیدواژه ها:

مشاوره راه حل محور ، ترس از زایمان ، ترجیح زایمان

نویسندگان

معصومه شریف زاده

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

ناهید بلبل حقیقی

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

افسانه کرامت

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

مجید گلی

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

زهرا متقی

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

معصومه شریف زاده

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران