بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای مرداسنگ

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,472

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_007

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای مرداسنگ، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل شامل ترکیبی از چهار سطح نیتروژن (N0 و N150 و N200 و N250)، سه سطح فسفر (P0 و P150 و P200) و دو تیمار اضافی پتاسیم ( N200 و P150 و K100 و N200 و P150 و K200 ) در سه تکرار، مجموعا 14 تیمار 02 درخت به ازای هر تیمار) بر روی 84 اصله درخت خرمای مرداسنگ به شرح زیر از سال 74 بمدت 4 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب به اجرا درآمد. مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم مذکور مربوط به سال اول آزمایش است. در سالهای بعد به ازای هر سال سن درخت به مقادیر سال اول تیمار نیتروژن ( 0 و 60 و 120 و 180 گرم نیتروژن)، تیمار فسفر ( 0 و 45 و 90 گرم فسفر) و تیمار پتاسیم ( 50 و 100 گرم پتاسیم) اضافه شده است. نتایج تجزیه آماری چهار سال آزمایش نشان داد که نیتروژن به تنهایی نتوانسته است عملکرد محصول را نسبت به شاهد افزایش دهد، اما در بین چهار سطح مصرفی فاکتور نیتروژن سطح سوم آن (N200) با عملکرد 12139/1 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. فسفر به تنهایی نیز نتوانسته است عملکرد محصول را نسبت به شاهد افزا یش دهد، اما سطح دوم فاکتور فسفر (P150) با تولید 12183/4 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. مصرف نیتروژن همراه با فسفر نسبت به شاهد بطور معنیداری باعث افزایش عملکرد گشته است و بیشترین عملکرد به میزان 13329 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار N150 P150 میباشد. مصرف پتاسیم همراه با نیتروژن و فسفر نسبت به شاهد باعث افزایش عملکرد گشته است، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نشده است.

کلیدواژه ها:

پتاسیم ، خرما ، عملکرد ، فسفر ، نیاز غذایی و نیتروژن

نویسندگان

یعقوبعلی کرمی

مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

مجتبی نوری حسینی

مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

رمضان رضازاده

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

یعقوب حسینی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان