بررسی رابطه بین هوش معنوی با کیفیت زندگی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گنبد کاووس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_445

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف: بررسی رابطه بین هوش معنوی با کیفیت زندگی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گنبد کاووس بود.روششناسی پژوهش : جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ است که تعداد آن ۲۱۲۴ نفر بود. نمونه پژوهش بوسیله نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جدول کرجسی و مورگان به تعداد ۳۲۸ نفر به نسبت برابر ۱۶۴ نفر مرد و ۱۶۴ نفر زن انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده (۱۳۸۸)، کیفیت زندگی کاری معلمان ایلگان و همکاران (۲۰۱۴) بود. در خصوص جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از روش میدانی استفاده می شود.یافته ها و نتیجه گیری: برای بررسی این موضوع از روش آمار همبستگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی بررسی رابطه بین هوش معنوی با کیفیت زندگی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گنبد . بین مولفه های هوش معنوی اولیه با با مقدار آزمون (۷۰۲/۰) با متغیر کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این امر بدان معناست ، هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری معلمان بر یک دیگر اثرگذار هستند .

نویسندگان

ملیحه خسروی

استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی , دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

مبین جرجانی

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

سلیم آق آتابای

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

محسن خسروی

استادیار موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس، ایران،