تحلیل اثرات کیفیت خدمات از آمیخته های بازاریابی بر بهره وری محصولات ارگانیک شرکت تک ماکارون

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COSDA01_202

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1402

چکیده مقاله:

بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریت اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند. باتوجه به اهمیت بهرهوری محصولات پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کیفیت خدمات از آمیخته های بازاریابی بر بهره وری محصولات ارگانیک شرکت تک ماکارون پرداخته شده است . روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری از میان ۳۰۰۰ نماینده فروش شرکت تک ماکارون به کمک جدول مورگان ۳۴۱ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه معتبر کیفیت خدمات از آمیخته های بازاریابی محقق ساخته با پایایی ۷۵۲/۰ و بهره وری سازمانی سنفورد(۲۰۰۹) با پایایی ۹۳۰/۰ بود. همچنین از تحلیل عاملی تائیدی ، ساختار کلی پرسشنامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوائی قرار گرفته است . روش تجزیه و تحلیل داده ها،بااستفاده ازآمار توصیفی وآماراستنباطی به کمک نرم افزارSPSSبود.یافته تحقیقی حاکی از این بود که کیفیت خدمات از آمیخته های بازاریابی بر بهره وری محصولات ارگانیک شرکت تک ماکارون رابطه مثبت و معناداری وجود داشت . نتایج تحقیق نشان داد مدیران می توانند با شناخت کیفیت خدمات از آمیخته های بازاریابی ، بهره وری محصولات ارگانیک این شرکت را ارتقاء بخشند.

نویسندگان

مصطفی مهدوی آکردی

دانشجوی دکترای، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران.

فاطمه هرسج

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران.