CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران
شناسه ملی مقاله: EMCONF10_421
منتشر شده در دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی عراقی - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
حسین بوداقی خواجه نوبر - استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی و از نظر روش جمع آوری دادهها از نوع میدانی است . این پژوهش در یک بازه زمانی شش ماهه (فروردین ماه ۱۴۰۲ تا شهریور ماه ۱۴۰۲) انجام شد. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در زمینه مواد غذایی در شهر تبریز بودند که بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد این شرکت ها برابر با ۳۷۲ بود. برای محاسبه حجم نمونه ، از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۱۸۹ نمونه آماری به دست آمد. مدیران ارشد شاغل در این شرکت ها، افراد نمونه را تشکیل دادهاند. همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده است . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران بر ارتباط بین سواد تجاریو عملکرد شرکت نقش میانجی دارد.

کلمات کلیدی:
سواد تجاری، عملکرد شرکت ، خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1828473/