تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روانشناختی همسران بیمارن دوقطبی مرکز بیماران مزمن روانی بهزیستی یزد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS10_026

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

مشکلات ازدواج و زندگی در کنار افراد مبتلا به اختلال دوقطبی زیاد است. مواجهه با تنوع در رفتارهای آنها برای افراد خانواده می تواند طاقت فرسا باشد و حتی بر نوع رفتارهای آنها نیز تاثیر بگذارد. در دوره شیدایی، خانواده با رفتارهای افراطی، تقاضاهای غیر منطقی و تصمیمات بدون فکر بیمار دست و پنجه نرم می کنند که برخی از آنها می تواند خانواده را با تبعیت سنگین رو به رو کند؛ بنابراین لازم است اثربخشی شیوه های مقابله با این مشکلات مورد بررسی قرارگیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روانشناختی همسران بیمارن دوقطبی مرکز بیماران مزمن روانی بهزیستی یزد در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت. روش پژوهش، به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همسران بیمارن دوقطبی مرکز بیماران مزمن روانی بهزیستی یزد ۱۴۰۲ بودند. برای نمونه گیری با روش های نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای تعداد ۳۰ نفر از این افراد انتخاب شده و با توجه به معیارهای ورود و خروج در دو گروه معادل ۱۵ نفره قرار گرفته و با گزینش تصادفی یکی از گروه ها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش در معرض درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مبتنی بر پروتکل هایس ۱ و همکاران ( ۲۰۰۹ ) به مدت دو ماه در قالب ۸ جلسه (هفته ای یک جلسه ۴۵ دقیقه ای) قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه درمانی دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام مداخله و دو ماه بعد از آن، پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف و کیس ( ۱۹۹۵ ) را به صورت خودگزارشی تکمیل کردند. داده ها در نرم افزار SPSS ۲۶ در دو سطح توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روانشناختی همسران افراد دوقطبی اثربخش است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر ابعاد بهزیستی روانشناختی همسران افراد دوقطبی اثربخش است.

کلیدواژه ها:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) ، بهزیستی روان شناختی ، بیماران دوقطبی

نویسندگان

سیده فاطمه گل پیچ زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

فرنگیس دمهری

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران