رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با نقش میانجی باورهای غیرمنطقی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم آباد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 290

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS10_023

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با نقش میانجی باورهای غیرمنطقی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خرم آباد می باشد این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهرستان خرم آباد است. با توجه به آمار گرفته شده از سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد تعدا دانش آموزان دختر در این شهرستان ۱۲۴۸ نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران ۳۴۱ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید شد. همچنین با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برازش مناسبی بین متغیرهای پژوهش وجود دارد و بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با نقش میانجی باورهای غیر منطقی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سبک های فرزند پروری ادراکشده ، هوش هیجانی ، باورهای غیرمنطقی ، دانش آموزان

نویسندگان

سپیده بشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

مهدی یوسفوند

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد