بررسی تاثیر کود کمپوست گرانوله بر ویژگی های رویشی درختان سوزنی برگ کاج

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCAG05_013

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر کود کمپوست گرانوله بر میزان رشد و شادابی درختان سوزنی برگ کاج آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در بوستان نسیبه ناحیه چهار منطقه دو اجرا گردید. برای این منظور از چهار تیمار کودی یک کیلوگرم، دو کیلوگرم، چهار کیلوگرم و شاهد به صورت چالکود در سه تکرار استفاده شد. شروع تیمارها همزمان با فصل کوددهی درختان صورت گرفت. پس از یک سال میزان رشد جدید شاخساره و شادابی و سبزینگی ظاهری گیاه در نمونه های تیمار شده و در مقایسه با گیاهان شاهد اندازه گیری شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمارهای کودی اثر معنی داری بر رشد آیتم های رویشی نداشتند. رشد سالانه شاخساره ها در تیمار شاهد بدون تفاوت معنی دار با تیمار دو کیلوگرم افزایش یافت. کمترین رشد شاخه در تیمارهای یک و چهار کیلوگرم کودی مشاهده شد. همچنین تیمارهای مذکور تاثیر معنی داری بر میزان سبزینگی گیاه نداشتند. بطور کلی براساس مشاهدات انجام شده در این آزمایش کود کمپوست گرانوله برای افزایش رویشی و شادابی درختان سوزنی برگ توصیه نمی شود.

نویسندگان

راضیه زارع حسینی

دانشجو دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

شیلا کابلی

کارشناس جنگلداری و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

عارفه خسروی

کارشناس کشاورزی اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود