CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر خاک ورزی مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاک و نتایج متقابل آن بر عملکرد میوه ی سیب رقم گلدن (Golden Apple)

عنوان مقاله: اثر خاک ورزی مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاک و نتایج متقابل آن بر عملکرد میوه ی سیب رقم گلدن (Golden Apple)
شناسه (COI) مقاله: NCAMEM07_321
منتشر شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمدرضا رمضانی - کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید فارس
بهفر فرزانه - عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید فارس
بی بی معصومه معمار مشرفی - استادیار گروه مهندسی علوم کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید فارس

خلاصه مقاله:
میوه ی سیب، یکی از محصولات مهم دنیا و کشور ایران می باشد که دارای ارزش غذایی بالایی می باشد و عوامل مختلفی بر عملکرد این محصول تاثیر گذار می باشند. این مقاله بمنظور اثر خاک ورزی مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاک از قبیل: وزن مخصوص ظاهری، درصد تخلخل خاک، رطوبت خاک، مقدار نفوذ پذیری خاک و ظرفیت زراعی (حداکثر نگهداشت آب در خاک) و نتایج متقابل آن بر عملکرد میوه ی سیب رقم گلدن ارائه شده است. همچنین تاثیرات خاک ورزی بر روی میزان تولید ( عملکرد در تک درخت و عملکرد در هکتار) ، طول و عرض میوه و مقدار موتد جامد محلول اندازه گیری یم شود، و با توجه به اهمیت مبارزه با علف های هرز در مدیریت کف باغ، وضعیت و تعداد کل علف های هرز سبز شده در فصل بعد و ماندگاری علف های هرز جند ساله تحت تاثیر تیمارهای مختلف بررسی می گردد. این پژوهش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تادفی با سه تکرار در یک باغ تجاری سیب رقم گلدن با بافت خاک لومی - شنی در منطقه ی شمال فارس (دشت نمدان شهرستان اقلید) و رد سال زراعی 1390-1389 به اجرا در آمده است. تیمارها های آزمایشی شامل: 1- گاو آهن قلمی 2- گاو آهن دوار 3- گاو اهن بقشقابی 4- گاو اهن برگردان دار می باشند و عمق موثر نفوذ گاو آهن ها در خاک 15 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار های آماری MSTAT-C و SPSS تجزیه واریانس شده و اختلاف میانگین ها به روش آزمون دانکن در سطح آماری 5% مورد مقایسه قرار گرفتند. تیمارهای خاک ورزی بر روی وزن مخصوص ظاهری خاک، تخلخل خاک و رطوبت در دو مرحله ی اول برداشت اثر معنی داری در سطح آماری 5% داشته است، اما بر روی درصد رطوبت در مرحله ی سوم اثر معنی داری نداشته و مقدار رطوبت خاک در تیمارهای مختلف یکسان بوده است. هم چنین عملکرد محصول، طول میوه ، عرض میوه و مواد جامد محلول تحت تاثیر تیمارهای شخم قرار نگرفته است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفان اندازه گیری شده نشانگر این است که تیمارهای شخم بر روی تعداد کل علف های هرز، تعداد علف های هرز یک ساله و تعداد علف های هرز چند ساله اثر معنی داری در سطح آماری 5% دارند، همچنین میانگین ارتفاع علف های هرز یکساله و میانگین ارتفاع علف های هرز چند ساله تحت تاثیر تیمارهای شخم قرار گرفته و تفاوت معنی داری در سطح آماری 5% دارند. مقایسه ی میانگین تاثیر تیمارها نشان یم دهد که تیمار شخم با گاو اهن برگردان دار و گاو اهن بشقابی بر رو یکنترل و رشد علف های هرز چند ساله، مقدار رطوبت خاک و وزن مخصوص ظاهری خاک د رمراحل اولیهی فصل رشد اثر مناسب تری نسبت به دو گاو آهن قلمی و گاو آهن دوار داشته است.

کلمات کلیدی:
خاك ورزي، خصوصيات فيزيكي خاك، سيب رقم گلدن، علف هاي هرز، عملكرد، گاو آهن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/181035/