بررسی روایی و پایایی آزمون گروود پگبورد در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFSPORT03_037

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1402

چکیده مقاله:

اهداف: هدف از پژوهش حاضر برسی روایی و پایایی آزمون گروود پگبورد بود. روش تحقیق: جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم ۱۴۰۱ بود. نمونه - نواحی چهارگانه شهرستان شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۰ آماری متشکل از ۳۲۶ نوجوان پسر ۱۶ تا ۱۸ سال بود که به صورت هدفمند در دسترس باتوجهبه شرایط کروناویروس انتخاب شدند. در مرحله اول پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک از تمامی شرکت کنندگان آزمون گروود پگبورد به عمل آمد. اما در مرحله دوم به علت همزمانی پیک پنجم کروناویروس در ایران تنها ۲۲ نفر در آزمون مجدد و ۳۰ نفر در آزمون پورد پگبورد شرکت کردند. گردآوری داده ها: به منظور بررسی روایی از آزمون پورد پگبورد با استفاده از روش وابسته به ملاک استفاده شد که نتایج روایی ۰/۷۹ را نشان داد. همچنین ضریب پایایی آزمون از طریق آزمون - باز آزمون به فاصله زمانی ۸ هفته و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که پایایی ۰/۸۴ به دست آمد. نتیجه: باتوجه به تقلیل رفتن تعداد قابل توجهی از نمونه حاضر نتایج پژوهش حاضر با احتیاط گزارش میکند که آزمون گروود پگبورد باتوجه به روایی و پایایی به دست آمده می تواند به عنوان یک آزمون کاربردی، ساده و معتبر برای ارزیابی مهارت های حرکتی ظریف در نوجوانان پسر مورداستفاده قرار گیرد. البته انجام پژوهش های بیشتری در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

یوسف گرمنجانی

مربی گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ربابه رستمی

دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

غلامحسین ناظم زادگان

استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

فاطمه امیدواری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران