مطالعات سند ملی آمایش سرزمین صنعت، معدن و بازرگانی (جلد دوم-صنعت و معدن)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1779488
تاریخ درج در سایت: 22 مهر 1402
مشاهده: 128
تعداد صفحات: 195
سال انتشار: 1398

فایل این طرح پژوهشی در 195 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

کشور ایران از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه بالایی در زمینه های مختلف انسانی، طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی

و زیست محیطی برخوردار است. این در حالی است که نبود سند آمایش سرزمین و تعیین نقش استان ها در

تقسیم کار ملی از یکسو به عدم بهره گیری مناسب از مزیتها و قابلیت ها انجامیده و از سوی دیگر عدم

توازن های شدید بین استانی را به همراه داشته است. همچنین عدم توجه به ناهمگونی های ساختار اقتصادی و

توان محیط، موجب رشد نا همگون استانها و برخی شهرستان های کشور شده است. از اینرو شناخت تفاوت های

بین منطق های و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر شکلگیری عدم تعادل های سطح سرزمین میتواند ابزاری

برای غلبه بر چرخه های نادرست شکل گرفته باشد. با این هدف، بخش نخست از گزارش تحلیل ساختار بخش

صنعت و معدن آمایش کشور به بررسی و تحلیل اسناد فرادست اختصاص دارد. این بخش از گزارش از آن رو

حائز اهمیت است که بررسی آسیب شناسانه و جامع روند و تحلیل تجربیات گذشته کشور است.

بررسی تجربه تاریخی آمایش سرزمین در ایران نشان دهنده آن است که از نیمه دوم دهه چهل شمسی، پس

از شوک افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تمرکز سرمایه گذاری ها در تهران، مسئله آمایش

سرزمین در ایران به طور جدی مطرح و اقداماتی برای توزیع جریان رشد و تولید ثروت در نقاط دیگر سرزمین

و کنترل جمعیت در قالب طرح آمایش ستیران انجام شد. برنامه و راهبردهای حاصل از این طرح به سبب

شکل گیری تغییرات اساسی در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور در دهه ۰۰۲۴ شمسی، به طور جدی به اجرا

درنیامد. پس از انقلاب نیز در دو دوره دهه ۰۰۰۴ و ۰۰۹۴ مسئله آمایش سرزمین به طور جدی مطرح شد،

اما این سلسله مطالعات نیز نتوانست به جایگاه درخور خود دست یابد. در ادامه نتایج حاصل از هر یک از این

مطالعات همراه با راهبردهای پیشنهادی هر یک واکاوی میشود.

از سوی دیگر احکام و قوانین کشور به عنوان اسناد فرادست اثرگذار بر جهت گیریهای آمایش سرزمین مورد

توجه واقع شده اند. این بخش از گزارش به صنعت و معدن اختصاص دارد که هر یک از قوانین و مقررات واکاوی

شده از نظر اثرگذاری بر ساختار فضایی بخش صنعت و معدن کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

خلاصه مدیریتی ا

-۷ بررسی و تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش صنعت و معدن ۷

-۰-۰ بخش صنعت ۰

-۰-۰-۰ تعیین جایگاه بخش در اقتصاد ملی ۰

-۲-۰-۰ تحلیل فضایی روند تاریخی استراتژیهای صنعتی کشور و روند تکوین قطبهای صنعتی ۰۲

-۰-۰-۰ تعداد و پراکنش فضایی واحدهای صنعتی ۰۱

-۰-۰-۰ تحلیل توزیع فضایی فعالیتهای بخش و علل شکلگیری این فعالیتها و احصاء فعالیتهای کلیدی تاثیرگذار

بر توسعه فضایی ۰۴۰

۲-۰-۰ - تحلیل فضایی تجارت خارجی و تراز تجاری کشور بر حسب مقدار و ارزش به تفکیک کالاهای مصرفی،

واسطهای، سرمایهای و خدمات و مبادی ورودی و خروجی گمرکات ۰۴۰

-۲-۰ بخش معدن ۰۰۲

-۰-۲-۰ تعیین جایگاه بخش در اقتصاد ملی ۰۰۰

-۲-۲-۰ تحلیل توزیع فضایی فعالیتهای بخش و علل شکلگیری این فعالیتها و احصا فعالیتهای کلیدی تاثیرگذار

بر توسعه فضایی ۰۰۴

-۰-۲-۰ تحلیل تخصصها و قابلیتهای معدنی به تفکیک استان ۰۰۴

-۰-۲-۰ تعداد و پراکنش فضایی واحدهای معدنی فعال و نیمه فعال و تعطیل ۰۰۲

۲-۲-۰ - بر اساس زنجیره ارزش مرتبط با صنایع پاییندستی ۰۰۲

-۰-۲-۰ بر اساس مزیتهای نسبی تولیدات معدنی به تفکیک استان ۰۱۰

۱-۲-۰ - بر اساس نیاز و دسترسی به منابع آبی ۰۱۰

۹-۲-۰ - بررسی توزیع فضایی نواحی معدنی و تاثیر آن روی ساختار نظام سکونتگاهی، نظام فعالیتی و نظام بهرهبرداری

از منابع طبیعی ۰۱۰

منابع ………… ۷۱۰

نمایش کامل متن