آنالیز اثر پارامترهایرفتاری خاک بر احتمال خرابی قاب فولادی تحت اثر بار لرزه ای با درنظر گرفتن اثر اندرکنش پی و سازه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF10_076

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1402

چکیده مقاله:

مقصود از انجام پژوهش حاضر بیان یک راه حل برای بدست آوردن احتمال خرابی و ظرفیت باربری قابهای فولادی در مواجهه با شرایط مختلف محیطی که یک سازه ممکن است با آن روبرو شود، میباشد. مسئله اصلی مطرح شده در این پژوهش بررسی قابلیت اطمینان سازه های فولادی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک ریزدانه ماسه ای و سازه و میزان ظرفیت باربری آنها تحت بارگذاری لرزهای، با تغییر پارامترهای خاک میباشد.همچنین ارزیابی حساسیت احتمال خرابی سازه نسبت به متغیرهای تصادفی و عملکرد روش های شبیه سازی و برمبنای شاخص قابلیت اطمینان مختلف در برآورداین پارامترها از دیگر مسائل مورد بحث در این راستا است .برای انجام این تحقیق ابتدا سه ساختمان ۵ ،۱۰ و ۱۵ طبقه معرف ساختمانهای کوتاه مرتبه ، میان مرتبه و بلند مرتبه با نرم افزارایتبس بصورت سه بعدی و به شکل قاب کامل طراحی شده است . سپس یک قاب از هر سازه در آباکوس مدل سازی شده و تحت زلزله های مهم و مخرب دنیا قرار داده شده است . سپس با بکارگیری تحلیل های تاریخچه زمانی میزان تغییرات شاخصه ای دینامیکی سازه نظیر بیشینه جابجایی بام ، برش پایه ، جذب انرژی، تنش های وارده و در نهایت نمودار هیسترزیس سازه مورد مطالعه قرار میگیرند. البته باید متذکر شد از آنجاییکه تابع شرایط حدی در پژوهش حاضر با استفاده از روش سطح پاسخ بدست آمده . تغییرمکان بیشینه بام تحت هر حالت با استفاده از اجزای محدود محاسبه شده و بعنوان خروجی به سطح پاسخ معرفی شدند و سپس تابع شرایط حدی ایجاد شد. در نهایت احتمال خرابی سازه تحت قید تغییرمکان )دریفت ماکزیمم ( با استفاده از روشهای گرادیانی )FORM و( SORM و روش های شبیه سازی )MCS ، IS، SSو( LS محاسبه شده و آنالیز حساسسیت این احتمال خرابی نسبت به پارامترهای ورودی نیز با استفاده از هر روش مورد بحث قرار گرفت .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هما مختاری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله