تحلیلی بر عوامل موثر بر شکل گیری وجهه جهانی در گردشگری شهری مطالعه موردی شهر شیراز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TGES14_008

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

چکیده مقاله:

در عصر حاضر صنعت گردشگری نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و منبع درآمدی چشمگیری برای بسیاری از کشورهای درحالتوسعه است. از این رو ضروری است عوامل موثر جهت موفقیت مقصد گردشگری مورد بررسی قرار گیرد. یکیازعوامل مهمی که می تواند نقش مهمی در جذبگردشگر به خصوص گردشگران خارجی داشته باشد، وجهه جهانی مقصد گردشگری است. هدف این پژوهش تحلیلی عوامل موثر بر شکل گیری وجهه جهانی در گردشگری شهری است. بدین منظور شهر شیراز به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش با بررسی مقالات مختلف مولفه های اثرگذار بر وجهه جهانی گردشگری شناسایی شد و سپس پرسشنامه ای بر اساس آن تدوین شد. در ادامه نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران تعیین و ۳۹۱ نفر از گردشگران وارد شده در شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش بر اساس روش میانگین رتبه فریدمن و تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیونی پژوهش نشان داد در سطح اطمینان ۹۵ درصد جایگاه بین المللی شهر شیراز، وقایع و رویدادهای برگزار شده در این شهر و تنوع جاذبه های گردشگری اثر مثبت و معناداری بر وجه جهانی گردشگری شهر شیراز دارند. همچنین بر اساس روش میانگین رتبه فریدمن، میزان شهرت و شناخت شهر شیراز در جهان به عنوان مهمترین مولفه بر وجهه جهانی گردشگری شیراز شناسایی شد.

کلیدواژه ها:

وجه جهانی/ گردشگری/ رگرسیون/ آزمون فریدمن

نویسندگان

مارال اوجی

کارشناس آمار و درآمد شهرداری منطقه سه شیراز