بررسی نقش باورهای غیر منطقی و تنظیم شناختی هیجان مادران بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSPES01_061

تاریخ نمایه سازی: 31 شهریور 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و تنظیم شناختی هیجان مادران با هوش هیجانی دانش آموزان دختر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و مادران مدارس مقطع متوسطه می باشد که تعداد ۲۲۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه آزمون باورهای غیر منطقی جونز (IBT) ، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)و آزمون هوش هیجانی بار –ان استفاده گردید . برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون ضریب همستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین باورهای غیرمنطقی مادران و هوش هیجانی دانش آموزان دختر با ضریب همبستگی ۲۷۸/۰- در سطح ۰۱/۰ رابطه وجود دارد. و بین تنظیم شناختی هیجان مادران و هوش هیجانی دانش آموزان دختر با ضریب همبستگی ۲۱۲/۰ در سطح ۰۱/۰ رابطه وجود دارد و باورهای غیرمنطقی مادران قادر به پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان دختر و همچنین تنظیم شناختی هیجان مادران قادر به پیش-بینی هوش هیجانی دانش آموزان دختر می باشد.

نویسندگان

زینب سیاوشی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران.

محمد سلگی

دانشجوارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی واحد همدان، همدان، ایران.

حسین کیانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

الهه گرائیلی مشک آبادی

دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.