تبیین تاثیر بازاریابی آموزشی بر ارتقای بهره وری، شهرت سازمانی و تجاری سازی تحقیقات علمی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 49 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN05_016

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

چکیده مقاله:

امروزه در عصر جهانیسازی موضوع توسعه کشورها بیش از پیش مهم تلقی میشود و تمامی کشورها سعی دارند از اغلب ظرفیتها و قابلیتهای آموزشی، بازاریابی و تجاری سازی برای ورود به صحنه های جدید رقابتی بهره گیرند. تحقیق حاضر با هدف تبیین تاثیر بازاریابی آموزشی بر ارتقای بهره وری، شهرت سازمانی و تجاری سازی تحقیقات علمی انجام شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکز ۳۴ تهران است که به تعداد ۱۲۰۰ نفر میباشند که براساس فرمول کوکران تعداد ۳۰۰ نفر در سطح خطای %۵ به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به علت در دست داشتن مشخصات دانشجویان، به صورت تصادفی طبقهای است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار و جداول و نمودارهای ستونی استفاده گردید. نرمافزار مورد استفاده SPSS ۲۲ بود. برای آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار Smart PLS V۳ استفاده گردید. نتایج نشان داد: بازاریابی آموزشی بر ارتقای بهره وری تاثیر معنیدار و مثبت دارد. همچنین در نتیجهای دیگر بازاریابی آموزشی بر ارتقای شهرت سازمانی تاثیر معنیدار و مثبت دارد. در نهایت بازاریابی آموزشی بر ارتقای تجاریسازی تحقیقات علمی تاثیر معنیدار و مثبت دارد.

نویسندگان

هانیه کشوری

کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

سمانه کشوری

کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره ) شهر ری