بررسی خشکسالی بر کیفیت منابع آب سطحی(مطالعه موردی: رودخانه کشف رود)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM02_015

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1402

چکیده مقاله:

خشکسالی پدیده هواشناسی است که علاوه بر کمبود منابع آب، موجب کاهش کیفیت آب های سطحی می شود. هدف انجام این پژوهش بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر کیفیت آب رودخانه کشف رود می باشد. به منظور انجام مطالعه، آمار بارش و داده های کیفی منابع آب شش ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری طی دوره آماری ۳۰ ساله (۱۳۹۸-۱۳۶۸) استفاده شد. با استفاده از نتایج شاخص SPI محاسبه شده، دوره خشکسالی و ترسالی مشترک بین تمام ایستگاه انتخاب شد. تغییرات پارامترهای کیفی آب در کل دوره آماری و دوره خشکسالی و ترسالی بررسی گردید. نتایج نشان داد میانگین پارامترهای کیفی آب در خشکسالی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته اند. در تمامی ایستگاه ها غلظت پارامترهای TDS، EC، کاتیون های Ca، Mg و Na و آنیون های SO۴-، HCo۳- و Cl- در دوره خشکسالی نسبت به درازمدت افزایش یافته است. حداکثر آن برای پارامتر کلر و در ایستگاه اولنگ اسدی به مقدار ۶۶/۷ میلی گرم بر لیتر می باشد. در مقابل در سال ۱۳۷۱ که شاخص SPI افزایش داشته و ترسالی رخ داده است، مقدار این پارامتر ۷۳/۳۲ درصد کاهش داشته است. با توجه به افزایش دما دوره خشکسالی و افزایش مقدار EC، بیشترین درصد تغییرات در ایستگاه اولنگ اسدی با ۷۳/۷۰ درصد و کمترین آن در ایستگاه گلمکان ۷۵/۱ درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت کل کاتیون ها و آنیون ها در ایستگاه اولنگ اسدی نسبت به ایستگاه گلمکان حدود ۵ برابر افزایش نشان می دهد. در نهایت می توان نتیجه گرفت با کاهش میزان بارندگی و شروع خشکسالی، کیفیت آب بخصوص در ایستگاه های پایین دست بدلیل ورود فاضلاب و پساب صنعتی کاهش یافته است.

نویسندگان

مهتاب حلمی

دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

علی شهیدی

دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران