CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه عوامل مرتبط با انسجام روابط بین اعضای شرکت های تعاونی و نقش این عوامل در عملکرد اعضای شرکت های تعاونی

عنوان مقاله: بررسی رابطه عوامل مرتبط با انسجام روابط بین اعضای شرکت های تعاونی و نقش این عوامل در عملکرد اعضای شرکت های تعاونی
شناسه ملی مقاله: JR_JOSSI-4-10_005
منتشر شده در در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

صمد عابدینی - . استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خلخال- ایران.
ایلمیرا ساسانپور - دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال- ایران.

خلاصه مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی عوامل مرتبط با انسجام روابط بین اعضای شرکت­های تعاونی و تاثیر آن در عملکرد آن­ها در شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای تعاونی­های شهر اردبیل که بنا بر آمار ۵۶۲۷۵ نفر بودند که (۵۲۷۰۵ نفر مرد و ۳۴۱۴ نفر زن) تشکیل می­داند. از این تعداد ۳۸۰ نفر به طور تصادفی با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای و با استفاده از جدول "کرجسی مورگان" انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسشنامه محقق­ ساخته برای داده­های کمی و از طریق بحث ­گروهی متمرکز برای داده­های کیفی جمع­آوری شد، روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان ومحققان مورد تایید و ضریب­ پایایی آن با استفاده ازآلفای ­کرونباخ ۹۳/۰ درصد بدست  ­آ­مد. داده­ها با استفاده از روش بحث­ گروهی برای روش ­کیفی و روش­های آماری توصیفی و استنباطی (t تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از بحث ­گروهی نشان داد که اعضای شرکت­های تعاونی باید قبل از تاسیس شرکت آموزش دیده و با علاقه و تخصص مربوطه در شرکت مشغول شود و تمامی اعضا با هم در کارها و تصمیمات هماهنگ باشند تا به هدف معین برسندکه از دلایل انسجام می­باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t نشان داد که عملکرد اعضاء تعاونی­ها در وضعیت بهتری می­باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عوامل مرتبط در انسجام­ روابط بین اعضا­ی شرکت­های­ تعاونی وعملکرد آن­ها ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد و هم­چنین نتایج تحلیل ­مسیر نشان داد که از بین عوامل موثر در عملکرد­ اعضا مولفه­های عضویت ­گروهی، اعتماد و انسجام روابط تاثیر مستقیمی در عملکرداعضا دارد.

کلمات کلیدی:
: انسجام روابط, عملکرد اعضا, عضویت گروهی, اعتماد اعضا, پایگاه اجتماعی, انتظارات اعضا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1736091/