بررسی میزان انتشار ترکیبات BTEX از جایگاه های سوخت رسانی منطقه خوراسگان اصفهان در سال های ۹۳-۱۳۹۲

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSR-12-2_015

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای گزیلن (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene isomers یا BTEX) از جمله ترکیبات آلی فراری هستند که در رده مواد مشکوک به سرطان زایی قرار دارند. این ترکیبات در اثر تبخیر بنزین از جایگاه های سوخت رسانی، وارد هوا می شوند و سلامتی کارکنان، رانندگان و ساکنان اطراف را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان غلظت BTEX در هوای محیطی جایگاه های سوخت رسانی و اطراف آن و مقایسه با استانداردهای هوای تنفسی و شغلی بود.روش ها: نمونه های تحقیق حاضر از هوای کنار پمپ های سوخت و ۴۰ متری اطراف آن ها به وسیله پمپ نمونه برداری فردی و با استفاده از تیوپ های کربن فعال جمع آوری شد. سپس BTEX توسط حلال دی سولفید کربن استخراج گردید و به وسیله دستگاه GC/FID (Gas chromatography-flame ionization detector) مورد سنجش قرار گرفت. جهت نمونه برداری و تحلیل داده ها، از روش آنالیز هیدروکربن های عطری NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) (روش ۱۵۰۱) استفاده شد.یافته ها: میانگین غلظت های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن در جایگاه ها به ترتیب در فصل پاییز ۹۷/۲۳۵، ۲۲/۴۱۵، ۳۴/۹۳ و ۱۴/۳۳۳ میکروگرم در مترمکعب، در فصل زمستان ۱۱/۲۰۰، ۲۳/۳۲۹، ۳۴/۷۳ و ۴۸/۳۲۱ میکروگرم در مترمکعب و در فصل بهار ۲۰/۲۵۴، ۵۵/۴۳۲، ۲۶/۱۱۳ و ۱۷/۴۸۶ میکروگرم در مترمکعب به دست آمد. غلظت بنزن در جایگاه ها بسیار بالاتر از حدود پیشنهاد شده برای تماس شغلی بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین غلظت BTEX در فصل گرم بیشتر از فصل سرد و میزان انتشار از جایگاه های گاز به مراتب کمتر از جایگاه های بنزین و گازوئیل می باشد. غلظت های سنجش شده در فواصل ۴۰ متری از جایگاه ها در مقایسه با غلظت های خود جایگاه ها نیز بسیار پایین بود. بنابراین، انجام اقدامات لازم برای کنترل نشت سوخت از تانک ها و پمپ ها و امکان بازیافت بخارات بنزین در حین انتقال سوخت، در جهت حفظ سلامتی شاغلان ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

مهری صدیق

Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

فاطمه سجادفر

Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

حکیمه طیری

MSc Student, Student Research Committee, Environmental Research Center AND Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

یعقوب حاجی زاده

Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Corresponding Author: Yaghoub Hajizadeh, Email: y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir