مقایسه دو روش موسیقی و کرم بی حسی Emla برشدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-21-55_005

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ترس از درد و صدمه یکی از مهم ترین مشکلات کودکان بیمار است. این ترس مانع از انجام مراقبت های درمانی مناسب در آن ها می گردد. با استفاده از موسیقی به آسانی می توان توجه کودک را از احساس درد به سوی افکار دیگر هدایت نمود. همچنین استعمال کرم بی حسی Emla قبل از اقدامات دردناک می تواند به کنترل درد در کودکان کمک نماید. با توجه به این که یکی از متداول ترین اقدامات بالینی در بخش کودکان درمان وریدی است، کاهش درد ناشی از رگ گیری می تواند روند بهبودی کودکان بیمار را ارتقاء بخشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه میزان تاثیر دو روش موسیقی و کرم بی حسی Emla بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان بستری در بخش اطفال صورت گرفته است.   روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بوده است. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و معیار چهره ای اندازه گیری درد (Wong) استفاده شده است، که از صفر تا پنج نمره دارد. پژوهشگران اطلاعات لازم را به طور تصادفی از ۹۰ کودک بیمار۱۲-۶ ساله بستری در بخش اطفال بیمارستان شهید صدوقی یزد جمع آوری نموده، در سه گروه ۳۰ نفره شامل گروه کرم Emla ،گروه موسیقی وگروه شاهد آن ها را مورد بررسی قرار دادند. آزمون آماری آنالیز واریانس و کاس اسکوئر و کروسکال والیس و من ویتنی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.   یافته ها: مقایسه شدت درد در سه گروه مورد مطالعه نشان داد که میانگین نمره شدت درد در گروه کرم بی حسی املا (۳۶/۱) وکمتر از دو گروه موسیقی (۵/۳) و شاهد (۵۶/۳) بوده وتفاوت میانگین در سه گروه از نظر آماری معنی دار بوده است(۰۰۰/۰= P ). همچنین شدت درد ناشی از رگ گیری در گروه موسیقی کمتر از گروه شاهد بود، اما این تفاوت معنی دار نبود. متغیرهای سن، جنس و... تاثیر معنی داری بر شدت درد کودکان نداشته و صرف نظر از تاثیر این متغیرها و با توجه به نوع مداخله، کاربرد کرم بی حسی Emla روش موثرتری شناخته شد.   نتیجه گیری: به طور کلی از تحقیق حاضر نتیجه گیری می شود که کاربرد کرم بی حسی Emla در کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان با سن بالاتر (۱۲-۱۰ سال) تاثیر بیشتری داشته است. بنابراین می توان توصیه نمود که به طور روتین یک ساعت قبل از رگ گیری کرم Emla در محل مورد نظر استعمال شود و نیز از روش موسیقی به عنوان روش مکمل جهت انحراف فکر کودکان استفاده گردد.

کلیدواژه ها:

Pain ، Children ، EMLA Cream ، Music ، درد ، کودکان ، کرم بی حسی Emla ، موسیقی