وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRSR-3-29_001

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران بود. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان و داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر بود. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال، متشکل از ۶۲ عبارت بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران در حد مطلوبی گزارش شد (۰۰۰۱/۰=P).

نویسندگان

مجید کرامتی مقدم

دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد بروجرد، بروجرد، ایران.