طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان و ناظران مراکز بهداشتی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-14-12_002

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سازمان بهداشت جهانی بر نقش مهم نظارت حمایتی بر اثربخشی ارائه خدمات بهداشتی تاکید دارد. تاکنون ابزار یا مقیاس ویژه ای برای بررسی وضعیت نظارت به طور کلی و نظارت حمایتی به طور خاص، در نظام ارائه مراقبت های اولیه سلامت در ایران طراحی نشده است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی از دیدگاه کارکنان و ناظران مراکز بهداشتی می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی است. پس از بررسی اسناد علمی معتبر بین المللی در زمینه نظارت حمایتی و با توجه به شرایط نظام سلامت کشور، بانک سوالات شامل ۴۱ گویه برای ابزار کارکنان و ۳۳ گویه برای ابزار ناظران فراهم شد. روایی ابزارها به روش‎های صوری و محتوایی تعیین گردید. برای تعیین روایی صوری، پرسش نامه ها از نظرسطح دشواری، میزان تناسب و ابهام توسط ۱۰ نفر از افراد متخصص در این زمینه بررسی شدند. روایی کمی محتوا از طریق ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعیین شد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روش آزمون- بازآزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین گردید. یافته ها: پس از انجام دقیق مراحل روایی و پایایی، ابزار کارکنان و ناظران به ترتیب با ۳۰ و ۳۲ گویه طراحی شدند. آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ناظران ۸۹/۰ و برای پرسش نامه کارکنان ۹۴/۰ بوده است. ضریب همبستگی پرسش نامه ناظران و کارکنان به ترتیب ۹۵/۰ و ۷۸/۰ و معنی دار بود (۰۰۱/۰=p). نتیجه گیری: با عنایت به اعتبار و پایایی مناسب ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی، پرسش نامه های مذکور می توانند ابعاد مختلف نظارت حمایتی را در مراقبت های بهداشتی اولیه مورد اندازه گیری قرار دهند. واژه های کلیدی: نظارت حمایتی، بهبود، عملکرد

نویسندگان

عباس دانش کهن

Shahid Beheshti Medical University

علی رمضانخانی

Shahid Beheshti Medical University

احسان زارعی

Shahid Beheshti Medical University

فریبا احمدی

Shahid Beheshti Medical University

فائزه فروزانفر

Shahid Beheshti Medical University