بررسی رابطه بین چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری فناورانه( مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMEI05_021

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری فناورانه در سازمان جهادکشاورزی استان مازندران است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوعهمبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به تعداد ۱۱۵ نفر که حجم نمونهبر اساس جدول کرجسی و مورگان ۸۹ نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده است.تحلیل داده ها با روش معادلاتساختاری با نرم افزار Smart pls۲ انجام شد. نتایج نشان دادند که بین چابکی استراتژیک و نوآوری فناورانه رابطه وجود دارد.بین نوآوری فناورانه و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.بین چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.بین چابکیاستراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رابطه وجود دارد

نویسندگان

حمید رضائی

استادیار گروه کارآفرینی، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر، ایران.

عابد باقری مرمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، کارآفرینی کسب و کار جدید، موسسه آموزش عالی پارسا، ایران