لگوی ارتباطی بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی کار کنان بیمارستان با نقش میانحی سرمایه روان شناختی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 201

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_008

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

چکیده مقاله:

یکی از عوامل موثر بر سلامت انسان، محیط شغلی آوست. این پژوهش به بررسی رابطه معنوبت در محیط کار و استرس شغلی کارکنان بیمارستان، با نقش میانجی سرمایه روان شناختی می پردازد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به طور مشخص مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos بوده است. جامعه آماری کلیه کارکنان یکی از بیمارستان های خیربه در شهر قم است که بالغ بر ۱۳۸ تن از کارکنان بیمارستان بر حسب روش «نمونه گیری طبقه ای» انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده هاء پرسشنامه های استاندارد است. یافته های پژوهش بیانگر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم منفی و معنادار معنویت در محیط کار با استرس شغلی کارکنان، ارتباط مثبت و معنادار معنویت در محیط کار با سرمایه روان شناختی کارکنان و اتبط منفی و معنادار سرمایه روان شناختی با استرس شغلی کارکنان است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت: وجود معنویت در محیط کار می تواند با تامین منابع حمایتی برای فرد و نیز به شکلی غیرمستقیم تر از طریق تاثیرگذاری بر امیده خوش بینی، تاب آوری و خودکارامدی، به سازگاری روانی بیشتر و کاهش استرس منجر گردد. آزاین رو ترویج و حمایت از فضایلی نظیر عبادت، حیاء احترام به بزرگ تر، مهربانی، غیرت، سخاوت و مانند آن موجب افزایش معنویت در محیط کار می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن غفاری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

عبدالمجید ایمانی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرحناز آهنگ

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زینب قصاب زاده لنگری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان