بررسی و شناخت برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک در حفاظت از محیطزیست شهر اصفهان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE07_308

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

چکیده مقاله:

محیط زیست شهری و حفاظت از آن، نقش مهمی در روند زندگی انسان دارد. در این میان، گردشگری به عنوان یکی از مسایلی کهانسان با آن روبرو می باشد بر محیط زیست و به ویژه محیط زیست شهرها را تحت تاثیر قرار می دهد. شهر اصفهان به عنوان یکی ازشهرهای مهم ایران در زمینه گردشگری و جذب گردشگری نقشی با اهمیت دارد. بنابراین برنامه ریزی گردشگری برای پایداری وحفاظت از محیط زیست شهری آن مهم است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت از محیطزیست شهر اصفهان بوده است. سوال اصلی مطرح شده این است که نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت از محیط زیست شهراصفهان چگونه است؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی و در حیطه پژوهش های پیمایشی میدانی بوده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام کارمندان مرتبط با برنامه ریزی گردشگری شهرداری شهر اصفهان می باشند. با توجه به جامعه آماری این پژوهش،تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار مورد بررسی، پرسشنامه محقق ساختهبوده که نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت محیط زیست شامل ۲۴ سوال در طیف لیکرت ۵ درجهای طراحی شده است.پرسشنامه شامل دو مولفه زیرساخت های گردشگری و فقدان برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک بوده است. نتایج پژوهش نشان میدهند که زیرساخت های گردشگری و فقدان برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک در حفاظت محیط زیست اصفهان تاثیرگذار بوده است.

نویسندگان

حجت مهکویی

گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مهران شجاع

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران