تاثیر کارکردهای فرهنگی رسانه ملی بر تقویت نهاد خانواده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BMIS-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش کارکردهای فرهنگی رسانه ملی بر تقویت نهاد خانواده بوده است. جامعه آماری حاضر شامل خانواده های منطقه ۲-۱۳ استان تهران هستند که به صورت نامحدود فرض شده اند. جهت نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری در سطح خطای ۵/۰ با فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدئولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد. در این پژوهش از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی استفاده شده است. که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات آزمون هایt و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ترویج آداب و رسوم، ترویج ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، ترویج چگونگی ارتباطات فردی و اجتماعی و ترویج بینش ها، عقاید و ایدئولوژی های حاکم در جامعه با تقویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

سیدحمیدرضا منتظری پور

کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

گیتا علی آبادی

دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران