شناسایی بهترین ارقام گندم نان متحمل به شوری در شرایط مزرعه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD07_072

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

چکیده مقاله:

به منظور معرفی ارقام مقاوم به شوری و بررسی معیارهای تحمل به تنش شوری در برخی ژنوتیپ های گندم نان، تعداد ۲۲ رقم گندم نان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط بدون تنش وتنش طی یک سال در شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان موردآزمایش قرار گرفتند. بر اساس عملکرد بدون تنش Yp و عملکرد تنش Ys ، شاخص های مقاومت به شوری از قبیل: میانگین بهره وری( MP )، شاخص تحمل TOL، میانگین هندسی بهره وری GMP، میانگین هارمونیک HM ، شاخص حساسیت به تنش SSI و شاخصتحمل تنش STI محاسبه شدند. در شرایط تنش، بیشترین عملکرد و نیز بیشترین MP ، HM و STI متعلق به رقم سیستان بود و ارقام کویرو بولانی در رده های بعدی قرار گرفتند. تجزیه همبستگی بین شاخص ها و میانگین عملکرد درشرایط بدون تنش وتنش شوری نشان داد کهبهترین شاخص ها برای انتخاب ارقام در دو شرایط تنش شوری وبدون تنش شاخص های MP ، HM و STI می باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرامرز سهرابی چاه حسن

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

اصغر صادقی چاه نصیر

گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

شهریار فلاحی

گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

فتحعلی لطفی مهروئیه

گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت