تعیین بهترین معیارهای انتخاب جهت پایداری عملکرد ارقام گندم نان درشرایط تنش گرما

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 202

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD07_071

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان و تعیین اجزایی که بیشترین مشارکت را در پایداری عملکرد در شرایط تنش گرمادارند، تعداد ۲۲ رقم گندم نان به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش گرما در مزرعه طی یک سالدر شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی ساده نشان داد که عملکرد دانه همبستگیمثبت و معنی داری با عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گیاه داشت. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام پنج صفت واردمدل شدند و درمجموع ۹۵ / ۰ درصد از تغییرات عملکرد را تبیین نمودند. تجزیه مسیر برای عملکرد دانه نشان داد که صفات وزن هزار دانه وتعداد دانه در سنبله بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه گندم دارند. بنابراین صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله به عنوانبهترین معیارهای گزینش جهت پایداری عملکرد دانه گیاه در شرایط تنش گرما توصیه می گردند.

نویسندگان

فرامرز سهرابی چاه حسن

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

ایمان شریفی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

سیدیعقوب حسینی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران ایران