واکاوی تاثیرات معنا در مسکن و محیط مسکونی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_042

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

بیان مساله : به این دلیل که کیفیت زندگی بر رضایت فرد تاثیر می گذارد. بهبود کیفیت مسکن و محیط مسکونی نیز در افزایشمیزان رضایت فرد از زندگی موثر است بنابراین ارتقاء کیفیت محیط علی الخصوص مسکن و محیط مسکونی یکی از ضرورت های معماریبوده و چگونگی دستیابی به آن از اهم دغدغه های معمار است .همچنین با توجه به تاثیر فرهنگ ساکنان بر انتظام معنای مسکن و محیطمسکونی و تعریف کیفیت بر اساس فرهنگ ساکنان و کمبود دانش در گروه های فرهنگی و ابزارهای کاربردی برای برنامه ریزان و طراحانمسکن انجام پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد.هدف پژوهش : تبیین معنا در مسکن و محیط مسکونی جهت ارتقای کیفیت مسکن و محیط مسکونی متناسب با زمینه های فرهنگی.روش پژوهش : تحلیل و طبقه بندی ادبیات موضوع، با استفاده از روش استنباط و استدلال منطقی در بیان چگونگی سازوکار ارتباطفرهنگ و معنا در مسکن و محیط مسکونی.نتیجه گیری : ارزیابی مخاطب از کیفیت تا حدودی تحت تاثیر جلوه و زیبایی ظاهری محیط است اما به آن محدود نمیشود در کناروجود نمایش بنا فعالیت فرد به ارتباط ذهنی وی یا وجوه پنهان محیط نیز بستگی داردکه این ارتباط را به طور کلی معنا خطاب می کنیم.بر اساس مدل ابزار- غایت و مدل ساختار معنایی در روابط بین مردم و محیط مسکونی ارزشهای افراد و گزینه های انتخابی آنان را در محیط به هم مرتبط می سازد .که در ارتباط با کشف معانی محیط کاربرد دارد. با بررسی زنجیره ای سوالات میتوان به معانی مسکنآگاهی یافت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدزین العابدین تقوی نسب

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)