طراحی خانه فرهنگ و هنر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_031

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی، یکی از سازمان های بزرگ اجتماعی در هر کشور محسوبمی شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصا دی و... پیون د جداناشدنی دارد. ثمربخشی این نظام تبدیل انسا نهای مستعدبه انسا نهای سالم، بالنده، متعادل، خلاق و متفکر است. تصور خلاق در پیشرفت های علمی و تکنولوژی شرط اساسی است و تمام حرفه هامستلزم خلاقیت اند. در پزشکی، وکالت، روزنام هنگاری، حرفه نظام یگر ی و... استادان دانشگاه، مدیران و معلمان مدارس بر ای هدایت،ارشاد، کارآمدی و اثربخشی به نوعی ، به تفکر خلاق نیازمندند . در دنیای بسیار پیچیده امروز که همیشه در حال تغییر و تحول است، نظامآموزش و پرورش کشور، نیازمند کسب مهارت های تفکر خلاق، قابل انعطاف و دقیق در مدارس و مراکز آموز شی است، تا بتواند به آن دستهاز تحولات اساسی که نیاز هر سازمان آموزشی است، دست یابد. مطمئنا معلم به عنوان مهمترین عنصر نظام آموزشی کشور، نقش مهم وویژه دارد. او با رفتاره ای عملی خود به شکل خلاقانه، اندیشه ها و افکارش را نمایش می دهد و با ابراز احساس عواطف به شکل هایگوناگون کلامی و غیرکلامی، فرصت نمونه بردا ری ادراکی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا آنان نیز به خلا قیت و نوآوری دست یابند ،زیرا مطالعات نشان داده است، دانش آموزانی که الگوی خلاق داشته باشند، خلاقانه تر عمل می کنند. معلم باید تفکر خلاق را در رسیدن بهتصمیم های خود ترکیب کند و بر ای اخذ پاسخ های مطمئن تر از قضاوت فردی خود، راه هایی را تدبیر کند، زیرا نقطه هر تحول آموزشی،معلمان هستند و ایجاد عالمی نو با تربیت آدمی نو از طریق معلمان خلاق ممکن خواهد بود .از این رو طرح حاضر به صورت یک مجموعه آموزشی- اقامتی ویژه فرهنگیان طراحی شده است. ایده ی اصلی در این طرح اقامت موقت مراجعین است به نحوی که با فعالیت های فرهنگی و آموزشی ادغام شود. به این منظور در طراحی این مجموعه، یک مجموعه یاقامتی (هتل) و یک مجموعه ی فرهنگی- آموزشی شامل آمفی تئاتر، کتابخانه، کلاسه ای آموزشی و فضاه ای جنبی آن گنجانده شده است. در طراحی محوطه نیز سعی شده با بهره گیری از عناص ری چون آب، نور و گیاه فضایی مناسب رفاه حال استفاده کنندگان ایجاد شود.

کلیدواژه ها:

خانه فرهنگ و هنر ، آموزشی- اقامتی ، فرهنگیان

نویسندگان

نسرین السادات طباطبایی وایقان

موسسه آموزش عالی روزبهان ساری