بررسی رابطه عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری شرکت با تاکید بر انعطاف پذیری مالی شرکت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_605

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

توجه به موضوع عدم قطعیت سیاست اقتصادی، آن را به یک عنصر ضروری برای شرکت ها تبدیل نموده است و در این بین نوع آوری در شرکت ها و انعطاف پذیری مالی آنها در بازار سرمایه نیز می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند، لذا هدف این تحقیق تاثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت با تاکید بر نقش تضاد نمایندگی می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ رویکرد انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و از لحاظ روش شناخت از نوع توصیفی _همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برایدوره زمانی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ بود. تعداد نمونه مورد مطالعه ۳۰۵ شرکت تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده گردید و در این راستا به منظور محاسبات آماری از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی با نوآوری شرکت رابطه منفی و معنی داری دارد و از سوی دیگر نیز انعطاف پذیری مالی شرکت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری شرکت را تعدیل به صورت منفی و معنی داری تعدیل می کند.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، نوآوری شرکت ، انعطاف پذیری مالی

نویسندگان

امیر پارسا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد مرند، دانشگاه آزاد سلامی، مرند، ایران.