بررسی تاثیر اقدامات حفاظتی در برابر کووید-۱۹ بر رضایت و قصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی ریسک مالی و نگرش مشتریان (مطالعه موردی: هتل های گردشگری شهرستان بابلسر)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_025

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات حفاظتی در برابر کووید-۱۹ بر رضایت و قصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی ریسک مالی و نگرش مشتریان می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش های توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان هتل های گردشگری شهرستان بابلسر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ به دست آمده است و منبع سوالات پرسشنامه مقاله قوآن و همکاران (۲۰۲۲) می باشد و پرسشنامه ها به صورت غیرتصادفی هدفمند در اختیار مشتریان هتل قرارگرفته است و ۳۸۴ پرسشنامه جمع آوری شده است .. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزارspss, Smart pls و با استفاده از آزمونهای آماری ، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای اندازهگیری نگرش پاسخ دهندگان، جوابها در طول یک طیف ۵ امتیازی رتبه ای لیکرت سنجیده شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که ریسک مالی بر رضایت و قصد رفتاری تاثیر منفی و معناداری دارد و در بین روابط نیز به صورت منفی نقش میانجی ایفا می کند. همچنین نتایج نشان داده است که اقدامات حفاظتی در برابر کرونا بر ریسک مالی و نگرش و رضایت و قصد رفتاری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد و نگرش مشتری نیز بر قصد رفتاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

اقدامات حفاظتی در برابر کرونا ، ریسک مالی ، نگرش مشتری ، رضایت مشتری ، قصد رفتاری

نویسندگان

پروانه زراعتی فوکلائی

استادیار، دانشگاه آزاد واحد جویبار، جویبار

رامین زاهدی

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی پارسا