ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از روش یکپارچه دیمتل فازی و تاپسیس سلسلهمراتبی فازی (مطالعه موردی: اداره خدمات مهندسی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA19_047

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در طول سال های اخیر انتخاب تامین کننده مناسب در زنجیره تامین به یک موضوع استراتژیک مهم تبدیل شده است.بنابراین ماهیت این تصمیمات معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. از طرفی فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر بهفراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکیاز ضروریترین فعالیتها برای ایجاد زنجیره تامین مناسب است. ماهیت این نوع تصمیم ها معمولا پیچیده و فاقد ساختارمشخصی است. در این مقاله پس از بیان مقدمه ای درباره موضوع حاضر، به بررسی مفهوم انتخاب تامین کنندگان و مطالبمرتبط با آن پرداخته شده و پیشینه ای از تحقیقات مشابه آورده شده است، سپس به مراحل انجام روش پژوهش پرداختهشده است. در طی انجام پژوهش از معیارهای کیفیت، تحویل، خدمات و هزینه و زیرمعیارهای آنها برای تعیین مناسبترینتامین کنندگان استفاده شده است که از طریق پرسش از خبرگان به دست آمده اند. همچنین ازعبارت های کلامی که بهوسیله خبرگان ارائه می شود برای ارزیابی وتعیین عملکرد هرتامین کننده نسبت به هرمعیار وتعیین وزن معیارها استفاده شدهاست. رتبه بندی های کلامی به وسیله اعداد فازی بیان شده ا ند و در نهایت از روش تصمیم گیری چند معیاره درمحیط فازیشامل تکنیک های دیمتل فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی برای انتخاب تامین کنندگان استفاده شده است

کلیدواژه ها:

تامین کنندگان ، انتخاب ، معیار ، رتبه بندی ، دیمتل فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

امید ارغیش

گروه مهندسی صنایع، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

رامین ارغیش

گروه مدیریت، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران