تحلیل عاملی موانع مشارکت کشاورزان در برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION03_050

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع مشارکت کشاورزان در برنامه های مربوط به مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه انجام شد. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئتعلمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از پایلوت تست با ۳۰ نفر از کشاورزان خارج از نمونه آماری در شهرستان میاندوآب و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن ۰.۷۸ به دست آمد، تایید گردید . جامعه آماری پژوهش را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند (N =۱۳۷۶) که ۱۳۴ تن از آنها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با انتساب متناسب با حجم انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی موانع مشارکت کشاورزان در نه عامل شامل موانع آموزشی و ترویجی، موانع ساختاری و نظارتی در طرحها، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی و تجارب منفی قبلی، موانع فردی، موانع ساختاری، تصمیمگیری متمرکز و ماهیت فصلی و درآمد پایین شغل کشاورزی خلاصه شدند که این عوامل ۶۶/۲۳ درصد از کل واریانس موانع موثر در عدم رغبت به مشارکت کشاورزان را در برنامه های مربوط به مدیریت بهینه منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه تبیین میکنند

نویسندگان

جعفر یعقوبی

عضوهیئت علمی دانشگاه زنجان زنجان

لقمان مولان نژاد

دانش آموخته مقطع کراشناسی ارشد دانشگاه زنجان، شهر