بررسی تاثیر عدم اطمینان جریان های نقدی بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش تعدیلی محدودیت های مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF05_046

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

زمانی که نوسانات جریان های نقدی عملیاتی در طول چند سال افزایش یابد، شرکت نسبت به جریان های نقدی آتی خود را عدم اطمیانا مواجه می شود. در این پژهش بر لزوم ثبات جریان های نقدی به منظور ایجاد نوآوری در شرکت تایید شده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین عدم اطمینان جریان های نقدی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش تعدیلی محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، جامعه آماری پژوهش حاضر پس از اعمال برخی از محدودیت های موجود در این تحقیق، متشکل از ۱۳۸ شرکت (۱۲۴۲ مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های تابلویی (پانلی) دارای الگوی اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان جریان های نقدی و سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد . همچنین نتایج نشان داد که در شرکت هایی که محدودیت های مالی وجود دارد، رابطه بین عدم اطمینان جریان های نقدی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تشدید می شود.

کلیدواژه ها:

عدم اطمینان جریان های نقدی ، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی

نویسندگان

محمد صحت زاده زیندانلویی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار

منیژه محمدی

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی سناباد گلبهار