بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت با خشونت علیه دختران کودک همسر (مورد مطالعه: شهرستان زابل)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 254

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSPD06_013

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت با خشونت علیه دختران کودک همسر (مورد مطالعه: شهرستان زابل) انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از پژوهش های کاربردی بود که روش پژوهش بصورت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان کودک همسر منطقه زابل در سن ۱۲ تا ۱۸ سال بود و با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، برای جامعه آماری نامحدود پژوهش حاضر، حداقل تعداد نمونه آماری ۳۸۴ عدد بدست آمد که به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. به منظور گردآوری دادهها در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ساختار توزیع قدرت در خانواده و خشونت علیه دختران کودک همسر استفاده گردید که پایایی آنان به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۳ و ۰/۸۶ محاسبه شد. براساس نتایج این تحقیق ارتباط و تاثیر مثبت و معناداری بین ساختار توزیع قدرت در خانواده بر روی خشونت علیه دختران کودک همسر منطقه زابل یافت شد. همچنین ملاحظه گردید که بین ابعاد ساختار توزیع قدرت در خانواده های منطقه زابل با خشونت علیه دختران کودک همسر آنان ارتباط مثبت و معنی دار (به جز عامل شیوه ی اعمال قدرت در خانواده) که ارتباطی به وجود نداشت، وجود داشت.

نویسندگان

فائزه میرشکار

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند،

صهبا شهمرادزاده

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند

زینب منصوری

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند