بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت تحول از طریق رهبری تحول آفرین بر ارزیابی عملکرد سازمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 222

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSPD06_012

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی است که سازمانها را در زمینه رشد و تعالی با مشکلات زیادی روبهرو کرده است و رهبران را در قالب سازمان دهندگان جهان با چالشهای فراوانی روبهرو ساخته است. از این رو، مدیریت تغییر و تحول در سازمان و تاثیر آن بر جوانب مختلف سازمانی اهمیت ویژهای یافته است. لذا، تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر مدیریت تحول بر ارزشیابی عملکرد سازمانی و میانجیگری رهبری تحول آفرین و مدیریت منابع انسانی در شعب بانک ملت در اصفهان انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، متشکل از تمامی مدیران و کارکنان شعب بانک ملت اصفهان میباشد که از این بین، ۱۰۵ نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. داده های جمع آوری شده توسط روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت تحول به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم با میانجیگری رهبری تحول آفرین بر ارزیابی عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

فاطمه سیر

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی