بررسی مقایسه ای استقلال عاطفی و همدم طلبی و دوری گزینی در دانشجویان دختر وپسر دانشگاه اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSPD06_009

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

با توجه به پیشینه ی پژوهشها تاکنون پژوهش منسجمی برای مقایسه ی دختران و پسران دانشجوی ایرانی در همدم طلبی، دوریگزینی و استقلال عاطفی صورت نگرفته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای دانشجویان دختر و پسر در متغیرهای استقلال-عاطفی،همدم طلبی و دوری گزینی در جمعیت دانشجویان ایرانی است.طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۹۲-۹۳بود .که ۲۶۰نفراز آنها شامل۱۳۰نفر دختر و۱۳۰نفر پسربه صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استقلال عاطفی و همدم طلبی و دوری گزینی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که، تفاوت بین دو جنس در متغیرهای استقلال عاطفی و همدم طلبی معنادار میباشد ولی این تفاوت در متغیر دوریگزینی معنادار نمی باشد.

کلیدواژه ها:

استقلال عاطفی ، همدم طلبی و دوری گزینی

نویسندگان

حمیده کدوری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران