بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی و کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به ADHD

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF07_705

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی وکاهش پرخاشگری کودکان مبتلابه ADHDانجام شد. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل بردانش آموزان ۹ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی بودند. در این پژوهش کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی به صورت یک در میان و تصادفی درگروه کنترل و آزمایش قرار می گرفتند و به اینصورت ۱۶ نفر به طور تصادفی با یکسان سازی (سن ، جنس ) دردوگروه آزمایش و کنترل (هرگروه ۸ نفر) جایگزین شدند. برای سنجش کفایت اجتماعی از پرسشنامه کفایت اجتماعی که توسط پرندین (۱۳۸۵ ) براساس مدل چهار بعدی فلنر ( ۱۹۹۰ ) استفاده شد. برای سنجش رفتار پرخاشگری از پرسشنامه ۴۳ سئوالی واحدی و همکاران استفاده شد و برای سنجش رفتار سازشی از مقیاس لمبرت و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل ، از لحاظ رفتار پرخاشگرانه با توجه به مداخله آموزش کفایت اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد.همین تفاوت از لحاظ رفتار سازشی نیز تفاوت معنادار را نشان داده است . بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود آموزش کفایت اجتماعی به عنوان یک برنامه مکمل آموزشی در مدارس در نظر گرفته شود.

نویسندگان

اسماء یزدان دوست

کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران