ارائه راهکار افزایش مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض با محوریت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شهردار ی ارومیه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 152

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_1003

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

ایده توسعه پایدار از دل نگرانی ه ا ی محیط زیستی و نقد توسعه اقتصادی و صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابعبر ای همه نسل ها در کنار رفع نیازهای نسل کنونی است. توسعه پا یدار نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی جوامع در همهسطوح است. این تغییر نیازمند مشارکت مردم و ج امعه مدنی است و لازمه آن نیز آگاهی و آموزش مردم درباره توسعهپایدار است. با توجه به اینکه مشکلات زیست محیطی روز به روز در حال افزایش است، حفظ محیط زیست نیازمند رفتارزیست محیطی مناسب می باشد. از طرفی محدود شدن عرصه های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت و سازه ای شه ری و فروش تراکم مازاد شده است، ب ه نحو ی که ادامهاین وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی ، فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد نمودهاست. یکی از مهمترین چالش های پیشروی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی موردن یاز برای ارائه خدمات و ایجادزیرساختارهای شهری است. از این روی شهرداری ها نیازمند افزا یش درآمد های پایدار بوده و وصول بموقع و سر وقتعوارض بار مالی سنگین نگهداری شهری را کاهش داده و اجر ای امورات شه ری را تسهیل می نما ید. در این مقاله به ارائهی مدلی کم هزینه و در عین حال کاربر دی می پردازیم که تواما راهگش ای دغدغه ه ای درآمدی شهردا ری ها بوده و ازطرفی تخریب محیط زیست و حفظ آن را با سیاست های فرهنگی از قبیل تفکیک از مبدا و باز یافت محقق می سازد.

نویسندگان

نوید نوزاد

کارشناس برنامه ریزی شهرداری ارومیه، ارومیه، ایران

جمیله حیاتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنا یع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

راحله حسنی علی ملک

کارشناس برنامه ریزی شهرداری اروم یه، ارومیه، ایران

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس برنامه ریزی شهرداری اروم یه، ارومیه، ایران