رابطه سرمایه فکری با توانمند سازی کارکنان شهرداری شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_0449

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری با توانمند سازی کارکنان انجام گرفته است. طرح پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه کارکنان شهر شیراز در سال ۱۳۹۵ بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از فهرست کارکنان این سازمان تعداد نمونه برابر ۱۷۰ نفر مشخص شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس (۱۹۹۸) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵) میشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمایه فکری قادر به پیش بینی توانمندسازی کارکنان می باشد. همچنین بین بعد انسانی، ساختاری، ارتباطی و سرمایه فکری با توانمندی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

نویسندگان

فاطمه ترابی اردکانی

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد کازرون