بررسی عملکرد لرزه ای تحکیم به روشخلا به همراه زهکش های پیش ساخته قائم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEREENG01_188

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

یکی از مشکل های اصلی خاک های اشباع و ریزدانه این است که روند انجام تحکیم و وقوع نشست هایبزرگ در آن ها به آهستگی صورت می گیرد. بنابراین برای سرعت بخشیدن به تحکیم خاک از روشپیش بارگذاری با استفاده از خاکریز به همراه زهکش های پیش ساخته عمودی (PVD) استفاده میشود. با توجه به اهمیت زهکش های قائم در بهسازی رفتار خاک و سرعت بخشیدن در روند تحکیم،طراحی و مدلسازی آن ها به گونه ای که عملکرد بهتری داشته باشند از اهمیت زیادی برخوردار است. ازمواردی که تاکنون مورد بررسی عددی و آزمایشگاهی قرار نگرفته است، بررسی عملکرد زهکش هایپیش ساخته قائم همراه با تحکیم با مکش در هنگام وقوع زلزله است. از این رو در این پژوهش عملکردلرزه ای خاک های نرم پیش بارگذاری شده با استفاده از مکش استفاده از با استفاده از نرم افزار المانمحدود Plaxis ۳D مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای متغیر شامل آرایش نصب زهکش ها، میزان فشار مکش و ارتفاع خاکریز می باشد. نتایج مدلسازی نشان می دهد که هنگامی که ارتفاع خاکریز وآرایش قرارگیری زهکش ها ثابت هستند، افزایش فشار خلا باعث افزایش نشست استاتیکی به وجود آمدهدر مدل شده است. همچنین، تحلیل نتایج بدست آمده نشان می دهد که تحت اثر فشار خلا ثابت وسربار خاکریز با ارتفاع ثابت، تغییر آرایش قرارگیری زهکش ها از مربعی به مثلثی باعث افزایش نشست وجابجایی افقی به وجود آمده در نقطه کنترلی در مدل در اثر اعمال شتاب نگاشت شده است.

کلیدواژه ها:

پیش بارگذاری ، زهکش های قائم پیش ساخته ، تحکیم با مکش ، مدلسازی عددی

نویسندگان

امیر علی زاد

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

میکائیل کاظم زاده

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

سیدمجتبی اصل مند

استادیار،گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

وحید شمس

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی