ارزیابی و سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا (مطالعه موردی : شهرداری سراوان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE07_627

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا انجام شد. این تحقیق از نظر ماهیت داده ها کمی و ماهیت روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای هدف نیز، تحقیقی کاربردی می باشد. از روشها و تکنیک های آماری میانگین ، توزیع فراوانی و درصد، آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزارهای spss و excel برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر سراوان می باشد. روش نمونه گیری ساده تصادفی است . روش برآورد حجم نمونه پرسشنامه بر اساس روش کوکران بوده و تعداد حجم نمونه برای این جامعه آماری ۳۰۰ نفر برآورد شده است . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی آن با آلفای کرونباخ و روائی پرسشنامه توسط اساتید تایید شد . نتایج تحقیق نشان داد که در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا از نظر رضایت شهروندان، شاخص فعالیت های نظارتی با میانگین (۶۳۵/۳) در رتبه اول، شاخص فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با میانگین (۰۴۵/۳) در رتبه دوم، شاخص فعالیت های خدمات آموزشی با میانگین (۸/۲) در رتبه سوم و شاخص فعالیت های بهداشتی -درمانی با میانگین (۷۴/۲) در رتبه چهارم قرار دارد. و در نهایت نتایج تحقیق حاکی از آن بود که میزان رضایتمندی شهروندان سراوان از عملکردهای مختلف شهرداری در مدیریت فضای شهری این شهر در دوران کرونا در سطح متوسط بوده است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی اخگری

استادیار دانشگاه