ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مطالعه موردی : شهرستان چالوس)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE07_067

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

زمینه : امروزه زندگی اجتماعی و مدنی در شهرها با وجود شهروندان، مفهوم می یابد و از جمله موضوعات اساسی ، رابطه شهروندی با مدیریت شهری است که بسیار مورد توجه می باشد. حقوق شهروندی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه منتهی شود . هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش شوراهای اسلامی شهرها در تحقق حقوق شهروندی است . در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر چالوس در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. روش : نوع پژوهش ، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی توصیفی است ، گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای - اسنادی و پیمایشی - میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است . نمونه در دسترس پژوهش ، ۴۹ نفر از کارمندان شورای اسلامی و ۲۸۴ نفر از شهروندان چالوس در سال ۱۴۰۱ است . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است . یافته ها : یافته ها نشان دادند که شهروندان شهر چالوس،میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن ساز و کار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی ، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر (میزان شناخت ، نقش نظارتی ، انتخاب شهردار، مصوبات امور شهری ) با میزان تحقق حقوق شهروندی ، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بود که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر،به ترتیب متغیرهای (انتخاب شهردار،نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری )، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند. نتیجه : فراهم آوردن ساز و کارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر،کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان چالوس خواهد کرد.

نویسندگان

جعفر ولی پور

دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بابل