مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری DSS

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1639968
تاریخ درج در سایت: 5 اردیبهشت 1402
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
مشاهده: 461
تعداد صفحات: 106
سال انتشار: 1397

فایل این طرح پژوهشی در 106 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

مسئلهی تخصیص بهینهی منابع آب یکی از مهمترین موضوعات در زمینهی مدیریت و بهره برداری از منابع آب است. در این تحقیق، مدیریت منابع آب جهت تخصیص بهینه به مصرف کنندگان مختلف، با استفاده از روش برنامه ریزی دو مرحلهای احتمالی با پارامترهای بازهای و فازی (IFTSP) در شرایط عدم قطعیت، مورد بررسی قرار گرفت. این روش عدم قطعیتها را به صورت پارامترهای بازهای، احتمالی و فازی در مدل تحقیق در نظر میگیرد. در این مدل علاوه بر چاه، چشمه و قنات، در قالب یک سناریو، فاضلاب تصفیه شده نیز جزء منابع آب قابل تخصیص در نظر گرفته شده است. ضمن این که نرخ هدر رفت آب در مسیر انتقال، آب باقی مانده در مخزن از دورهی پیش و برای دوره ی بعد و پارامترهای مربوط به تصفیهی فاضلاب در مدل مسئله لحاظ شد. این روش به صورت یک مطالعه موردی در محدودهی زرند مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بصورت پارامترهای بازهای تحت سناریوهای مختلف بدست آمد که مدیران را در تصمیمگیری در مورد تخصیص بهینهی منابع آب کمک مینماید. علاوه بر آن نشان داده شد که در صورت ایجاد ایستگاه تصفیه فاضلاب در منطقهی مورد نظر، سود اقتصادی سیستم، آب باقی مانده در منبع چاه برای دورهی بعد و قابلیت اطمینان (درجه ارضای محدودیت ها و تابع هدف فازی) افزایش و مواجهه با کمبود کاهش مییابد. در انتها از مدل تحقیق، برنامهای به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیمگیری طراحی میشود.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فصل اول: . ۱

مقدمه و کلیات تحقیق . ۱

۱-۱ مقدمه . ۱۱

۲-۱ تعریف مساله . ۱۱

۳-۱ ضرورت انجام تحقیق . ۱۲

۴-۱ جنبههای جدید بودن موضوع ۱۴

. ۵-۱ سوالات تحقیق . ۱۴

. ۶-۱ اهداف تحقیق . ۱۵

۷-۱ کاربردهای تحقیق . ۱۵

. ۸-۱ روش تحقیق . ۱۶

۹-۱ ساختار پایاننامه . ۱۶

. ۱۱-۱ شمای کلی از فرایند تحقیق ۱۷

۱۱-۱ جمع بندی . ۱۷

. فصل دوم: ۹۱

مروری بر تحقیقات انجام شده ۹۱

۱-۲ مقدمه . ۱۹

. ۲-۲ پیچیدگیها و عدم قطعیتهای مرتبط با مدیریت منابع آب . ۱۹

۳-۲ مدلسازی مباحث مدیریت منابع آب ۲۱

۱-۳-۲ روش برنامهریزی دو مرحلهای احتمالی (TSP) . ۲۱ .

۱-۱-۳-۲ مدل سازی مسئله تخصیص منابع آب با استفاده از روش TSP . ۲۲.

۲-۱-۳-۲ روش برنامهریزی چند مرحلهای احتمالی (MSP) ۲۴ .

۲-۳-۲ روش برنامه ریزی پارامترهای بازه ای (IPP) ۲۴.

۱-۲-۳-۲ مدلسازی به روش دو مرحلهای احتمالی و روش برنامهریزی پارامترها بازهای . ۲۶

۲-۲-۳-۲ حل مدل ITSP ۲۷ . .

. ۳-۳-۲ برنامهریزی فازی با درجه عضویت نوع دو . ۳۱

۱-۳-۳-۲ مدلسازی به روش برنامهریزی دو مرحلهای احتمالی با پارامترهای بازهای. و فازی . ۳۱

۲-۳-۳-۲ حل مدل برنامهریزی دو مرحلهای احتمالی با پارامترهای بازهای و فازی ۳۳

. ۱-۲-۳-۳-۲ زیر مدل بالای مدل ۳۳

۲-۲-۳-۳-۲ زیر مدل پایین مدل ۳۳

۴-۲ آشنایی با منطقه مورد بررسی )محدودهی زرند( . ۴۱

۱-۴-۲ شرایط اقلیمی محدودهی زرند ۴۱

. ۲-۴-۲ جغرافیای اقتصادی ۴۱

۱-۲-۴-۲ کشاورزی ۴۱

۲-۲-۴-۲ صنایع . ۴۱

۳-۲-۴-۲ معادن . ۴۲

. ۳-۴-۲ وضعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی . ۴۲

۵-۲ نتیجه گیری . ۴۳

. فصل سوم: ۴۴

مواد و روشها . ۴۴

۱-۳ مقدمه . ۴۵

۲-۳ تشریح الگوی مفهومی پژوهش . ۴۵

. ۳-۳ بیان روش شناسی پژوهش ۴۵

. ۱-۳-۳ گام نخست: آشنایی با مفاهیم مدیریت منابع آب ۴۶

۲-۳-۳ گام دوم: مرور ادبیات ۴۶

۳-۳-۳ گام سوم: ارائه مدل مناسب برای تخصیص بهینه ی منابع آب جهت پیاده سازی

. در مطالعه موردی . ۴۶

۱-۳-۳-۳ مدل پیشنهادی ۴۶

۲-۳-۳-۳ معرفی پارامترها و متغیرهای مدل . ۴۷

۳-۳-۳-۳ معرفی محدودیتها ۴۸

۴-۳-۳ گام چهارم . ۴۹

۵-۳-۳ گام پنجم . ۴۹

فصل چهارم:۰۵

۴

. نتایج )یافتههای تحقیق(. ۰۵

۱-۴ مقدمه . ۵۱

. ۲-۴ سناریو نخست ۵۱

۶۳ . ۱-۲-۴ حل مدل سناریو ۱

۱-۱-۲-۴ به دست آوردن حدود آرمانی سود سیستم . ۶۳

. ۲-۱-۲-۴ جایگذاری پارامترها در مدل اصلی . ۶۵

۶۵. ۳-۱-۲-۴ پاسخهای زیرمدل بالای مدل سناریو ۱

۶۷ . . ۴-۱-۲-۴ زیرمدل پایین مدل سناریو ۱

۶۹ . ۵-۱-۲-۴ تجزیه و تحلیل سناریو ۱

۷۱ . . ۳-۴ سناریو ۲

۷۳ . ۱-۳-۴ حل مدل سناریو ۲

۷۳ . ۱-۱-۳-۴ به دست آوردن حدود آرمانی سود سیستم سناریو ۲

۲-۱-۳-۴ جایگذاری پارامترها در مدل اصلی . ۷۴

. ۷۴. ۳-۱-۳-۴ پاسخهای زیرمدل بالای مدل سناریو ۲

. ۷۶ ۴-۱-۳-۴ پاسخهای زیرمدل پایین مدل سناریو ۲

۷۸. . ۲-۳-۴ تجزیه و تحلیل سناریو ۲

. ۱-۲-۳-۴ تحلیل حساسیت نسبت به نرخ هدرفت آب . ۸۱

۲-۲-۳-۴ تحلیل حساسیت نسبت به نرخ تبدیل به فاضلاب از هر واحد مصرف آب

۳-۲-۳-۴ تحلیل حساسیت نسبت به نرخ تصفیه از هر واحد فاضلاب بهوجود آمده

۴-۴ طراحی سیستم پشتیبان تصمیمگیری ۸۹

. ۵-۴ نتیجهگیری . ۹۱

فصل پنجم: ۱۳

. بحث . ۱۳

. ۱-۵ بحث . ۹۴

۲-۵ نتیجه گیری . ۹۵

۳-۵ پیشنهادها . ۹۵

منابع و مآخذ . ۱۹

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها: