مقایسه بهزیستی روانشناختی و وسواس فکری بین معلمان زن و مرد شهر چابهار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_679

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه بهزیستی روانشناختی و وسواس فکری-عملی در بین معلمان زن و مرد می باشد. پژوهش حاضر علی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن و مرد شهر چابهار در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشد. نمونه شامل ۸۰ نفر(۴۰نفر از معلمان زن و ۴۰نفر مرد) می باشد که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و پرسشنامه وسواس فکری-عملی گودمن است.روش آماری مورد استفاده، آزمونTبرای گروههای مستقل بود.نتایج نشان داد بین معلمین زن و مرد از نظر بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در وسواس فکری-عملی تفاوت معناداری وجود دارد،و میانگین نمرات در بین معلمان زن بیشتر از معلمان مرد می باشد.

نویسندگان

فاطمه حینا

دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان ، آموزش ابتدایی، شهرستان پلان

میثم بادپا

دانشجوی کارشناسی ارشد، ، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، شهرستان پلان

فرهاد خدیر

کارشناسی ، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، شهرستان پلان

معصوم علی مددی

کارشناسی، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، شهرستان نیکشهر

بهناز رئیسی

کارشناسی، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش، شهرستان نیکشهر