بهبود عملکرد سازمان شهرداری با تکیه بر مدیریت صحیح مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_154

تاریخ نمایه سازی: 8 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مدیریت استراتژیک مجموعه ای از تصمیمات و اعمالی است که منجر به طراحی و اجرای استراتژی هایی می گردند که برای حصول به اهداف یک سازمان مانند شهرداری مورد استفاده قرار می گیرند و شامل سه مرحله تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی است. در این پژوهش جهت تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه کمی بهره برده شد و در مرحله اول به تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازتکنیک های آمار توصیفی و بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است. در ادامه به استفاده از تکنیک های آمار استنباطی توسط روش های پارامتری پرداخته شده است. در این پژوهش آماره مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون می باشد. همچنین فرض صفر در این آزمون بیان می کند که همبستگی وجود ندارد. برای این مهم داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده است. نتایج آمار استنباطی این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان میانگین کسب شده از اقدامات مدیریت استراتژیک منابع مالی و عملکرد در وضعیت پائین تر از متوسط قرار دارد و وضعیت نامطلوبی بر شهرداری شیراز حاکم است. به عبارتی شهرداری شیراز در این روزها از نظر عملکرد وضعیت مناسبی ندارد که این با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وجود رکود تورمی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر وضعیت شهرداری شیراز از نظر مدیریت استراتژیک منابع مالی نیز شرایط چندان خوبی نیست که این متغیر در شرایط اقتصادی حاکم می‎تواند سبب کاهش بیشتر عملکرد شهرداری شیراز گردد.

نویسندگان

سمیرا قدم زن

کارشناس حسابداری و کارمند سازمان فنآوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، شیراز، ایران