بررسی روند خشکسالی هواشناسی در محدوده دشت جیرفت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED17_118

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1401

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی می باشد که می تواند تحت تاثیر فعالیت های انسانی شکل گرفته و در هر منطقه ای از آب و هوا اتفاق افتد. این رخداد حدی باعث کمبود آب در بخش های مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی می گردد. هدف از این تحقیق بررسی روند خشکسالی هواشناسی در محدوده دشت جیرفت به عنوان یکی از قطب های کشاورزی ایران طی دوره ی آماری ۲۴ ساله در مقیاس های زمانی ۳، ۶، ۹، ۱۲و ۱۸ ماهه می باشد. به منظور پایش خشکسالی در منطقه مورد مطالعه از شاخص SPI در سر های زمانی فوق استفاده گردید. سپس جهت تعیین روند خشکسالی در سری زمانی مورد نظر از آزمون ناپارامتریک من-کندال استفاده شد. جهت تهیه نقشه های پهنه بندی خشکسالی از روش درون یابی فاصله معکوس وزنی (IDW) در محیط نرم افزار GIS استفاده گردید. نتایج نشان دادند که به جز سری زمانی ۳ ماهه تمام بازه های زمانی دارای روند منفی و در حد خشکسالی متوسط می باشد و تنها در دوره ۳ ماهه میزان اندکی از ترسالی مشاهده می گردد. نکته مهم اینکه در ۶۰% منطقه، خشکسالی ها به طور معناداری در حال افزایش است که باید در برنامه ریزی های مدیریتی منطقه درجهت توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته شود.

نویسندگان

زهرا سالمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

مهدی حیات زاده

استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

فرزانه فتوحی فیروزآباد

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

علی فتح زاده

دانشیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

فاطمه روستائی

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران