معرفی نیازهای پژوهشی برای دستیابی به اطلاعات پایه جهت تعیین برنامه مناسب آبیاری گیاه زرشک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_231

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

دستیابی به غذای کافی، سالم و مغذی برای جامعه بشری درگرو استفاده صحیح، پایدار و دانشمحور از منابع پایه و بستر تولید بهویژه خاک، آب، گیاه و انسان است. زرشک بیدانه یکی از ۶۶۰ گونه زرشک است که بهعنوان محصول اقتصادی فقط در ایران کشت میشود و استان خراسان جنوبی بیش از ۹۷ درصد سطح و تولید را به خود اختصاص داده است. افزایش کمی و کیفی این محصول بهویژه با شرایط محدودیت کمی و کیفی منابع آب درگرو ارتقای بهره وری به ویژه بهره وری آب و توجه به مدیریت آب و خاک در باغات زرشک است. از اساسی و ابتدایی ترین نیازها، برای بهبود مدیریت آبیاری باغ، تعیین نیازآبی و برنامه ریزی آبیاری گیاه است. تعیین یا برآورد برنامه ریزی آبیاری مناسب نیاز به داده ها، اطلاعات پایه و ضرایب خاص هر گیاه دارد. باتوجه به مطالعات گسترده صورت گرفته مشخص شد که اطلاعات مفیدی در این زمینه برای درختچه زرشک بی دانه در دسترس نمیباشد. لذا ضمن بررسی تفصیلی روند تعیین برنامهریزی آبیاری گیاه، اطلاعاتپایه مورد نیاز برای زرشک احصاء و در قالب ۲۱ عنوان پژوهش به جامعه پژوهشگران کشور پیشنهاد شد. از آنجا که در دهه های اخیر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در کشور توسعه یافته و از طرفی هدفمند و مسئلهمحور کردن پژوهشها در این مراکز از اولویتها و سیاستهای مهم پژوهشی در کشور است، امید میرود که این عناوین مورد توجه و پژوهش قرار گرفته و نتایج آن انتشار یابد. انشاالله خروجی این پژوهشها خلا کمبود داده ها و اطلاعات پایه برای تعیین برنامهریزی آبیاری گیاه زرشک را پر نماید. و ضمن کمک به ارتقای بهره وری کمی و کیفی آب و سایر نهاده ها در تولید محصول زرشک و استفاده پایدار از منابع آب و خاک، به ارتقاء و پایداری درآمد کشاورزان زرشک کار کمک کند.

نویسندگان

علی اکبر عزیزی زهان

محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی (پردیس قاینات)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران.

هادی زراعتگر

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

علیرضا مقری فریز

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

احمد حسنی اسدآباد

کارشناس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قاین، ایران

معصومه عباسپور

کارشناس پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی قاینات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قاین، ایران

هاجر حاجی پور اسفدن

کارشناس ارشد شرکت تعاونی زرین خوشه روبینا، زیرکوه، خراسان جنوبی، ایران