تاثیرات ارتقاء قابلیت های سرمایه اجتماعی بر پایداری و ناپایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان جیرفت )

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_206

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه، رویکرد توسعه پایدار به مثابه یک چارچوب برای تحلیل پایداری نظام سکونتگاهی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده است . براین مبنا، توسعه بیش از هر چیز در گرو برخورداری از سرمایه مناسب است . امروزه در کنار دیگر سرمایه ها، جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری که ارتباطی دو سویه با فرآیند پایداری توسعه دارد، مورد توجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی حاصل ارزش ها، هنجارهای جامعه ، تعهدات متقابل بین افراد و گروه ها و تا حدود زیادی مشارکت اجتماعی بوده، که در چارچوب آن به مولفه هایی همچون؛ آگاهی ، اعتماد، مشارکت ، انسجام، روابط و تشکل اجتماعی می توان، اشاره کرد. پژوهش حاضر با روش کمی و پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه در سطح ۴۰۰خانوار و در ۳۰روستای نمونه انجام شد. برای ارائه چارچوب معناداری در راستای اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در ناحیه مورد مطالعه از روش توصیفی - تحلیلی همچون: اختلاف میانگین ، انحراف معیار، ضریب همبستگی کندال تائوبی و رگرسیون چندگانه بهرهگرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که میان شاخص های پژوهش در ناحیه مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ، مشخص شد شاخص های مشارکت با ضریب همبستگی ۳۴۱/۰، اعتماد با ضریب همبستگی ۲۳۹/۰ بیشترین میزان همبستگی را در پایداری سکونتگاه های روستایی در ناحیه مورد مطالعه داشته اند. بنابراین ، با وجود این که سرمایه اجتماعی بر شاخص های پایداری روستایی اثرات مستقیم و مثبت داشته ، اما همچنان، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این امر توجه بیشتر به بهبود شاخص های سرمایه اجتماعی را در سکونتگاههای روستایی می طلبد.

نویسندگان

ناصر شفیعی ثابت

دانشیار گروه جغرافیا انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران

فاطمه کریمی مارزی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران